Efterår 2022 og fællesarealer - hegn og træer

Lørdag den 3. december 2022


Gennemgang af de Grønne områderKære alle grundejere


Vi har i bestyrelsen d. 21.11.2022 sammen med vores entreprenør gået en tur igennem området og opdateret planene for fællesområderne, samt taget et kik på status i området vedrørende hegn.

Vi var alle enige om at det var en fornøjelsen at gå igennem området i år. De enkelte grundejere har været flittige og området står flot. Vi sender i år kun en venlig anmodning ud til 6 grundejere i forhold til 19 grundejere i 2021.

En stor tak til alle for at prioritere området, så det fremstår flot og ordentligt.

Årshjulet for de grønne områder er ligeledes blevet opdateret ifm. Årets  erfaringer og input. Årshjulet kan ses på vores hjemmeside.

 

Et oprids af områdets regler:

Det påhviler den enkelte grundejer at gøre rent og vedligeholde hegn ud for egen grund samt sikre, at hegn er klippet ind til skel.

Følgende regler findes på vores hjemmeside


 

 

 

  • Husk at overholde de 20 Km/t på vejene, der er mange børn og gående i området. Vær med til at undgå eller minimere støvgener. Der er også opsat nye skilte, som gør vores gæster i område opmærksomme.

 

  • Husk det er helt ok at holde en pause i alle arbejdsopgaverne i det grønne mellem 13:00 og 14.30 og efter kl. 19, det er også en del er vores ordensregler for området at brugen af motordrevne maskiner ikke må finde sted i ovennævnte tidsrum, det skal respekteres og overholdes. Det gælder dog ikke i januar og februar.

 

Det er vigtigt man sætter sig ind i vedtægternes pkt. 8 og at dette overholdes, så kan vi sammen holde vores skønne sommerhusområde, flot og trimmet til glæde og gavn for alle

Uddrag af foreningens Vedtægt: 8 - Medlemmernes forpligtelser til renholdelse, græsslåning og hegnsbeskæring:

8.1 Det påhviler enhver grundejer at renholde og vedligeholde sin grund med tilhørende beplantning.

8.2 Hvert år inden den 1. februar er hver grundejer pligtig at beskære parcellens hegnsbeplantninger mod stam- og parcelveje. Beskæringen skal foretages på en sådan måde at de anlagte vejbredder, hegnslovens bestemmelser og de kommunale krav til fri passage for køretøjer respekteres.

8.3 Hvert år inden Sct. Hans (24. juni) skal græsset være slået første gang.

8.4 Såfremt de i stk. 2 og 3 nævnte forpligtelser ikke opfyldes er bestyrelsen berettiget til uden yderligere varsel at lade arbejdet udføre for grundejerens regning med tillæg af administrationsgebyr på p.t. kr. 200,-, hvilket beløb pristals-reguleres.

 

Følgende lovgivning findes på Langelands Kommunes hjemmeside.

Lovgivning:

  

Vi har gjort følgende observationer fra området ved vores gennemgang:

 

  • Det er meget positivet at cirka 90% af vores henvendelser fra sidste år var taget til efterretning. Vi vil gerne takke alle for at tage vores henvendelse positivt og seriøst. Vi gennemgik et løftet område.

 

  • Status er, at der er cirka 6 grundejere, hvor hegn enten har taget magten, eller man skal til at tænke over at få klippet inden hegnet overtager. Disse grundejere modtager en venlig henvendelse fra bestyrelsen. Det er vigtigt man ikke opfatter henvendelserne som noget negativt, men blot en reminder om at der er forhold på den enkelte grund, som skal udbedres ind over vinteren. Det er klart det letteste at få klippet og beskåret ind over vinteren, hvor der ikke er løv på hegnsbeplantningen.

 

  • Der er stadig en del træer som er meget høje i området som er placeret inde på de enkelte grundejeres matrikler eller står i skellinjer. Vi modtager klager over høje træer, hegnsbevoksning og udsyn m.m. Det er vigtigt for os i bestyrelsen at pointere, at vi IKKE har påtaleret på den enkelte grundejers matrikel. Vi vil i bestyrelsen appellere til at man tager hensyn til og hjælper hinanden og i forhold til den gode dialog får fundet gode løsninger. Husk på at den gode dialog går begge veje, både for den der henvender sig, men også for den der bliver henvendt til. Hvis man, mod bestyrelsens forventninger, ikke kan opnå den gode dialog og samarbejde, er der mulighed for at klage til Langelands Kommune, som kan afholde diverse syn. Vi vil dog stadig i bestyrelsen appellere til, at man finder løsninger/kompromis´er vedrørende høj bevoksning og træer og samarbejder med sine naboer, genboer, forbo og bagbo, da tredjeparts myndighedssyn sjældent ender med det gode naboskab. Hjælp hinanden og tag hensyn til ens nabo og genboer.

 

  • Vi har desværre haft nogle henvendelser omkring grundejere der ikke vil gå i dialog med en nabo, det er frustrerende for begge parter og skaber intet godt med sig. Det handler om at indgå kompromis’ er fra begge sider. Vi håber i bestyrelsen at alle kommer i mål og får fundet nogle gode løsninger.

Vi vil opfordre alle grundejere til at går en tur på egen grund og have følgende fokusområder.

Høje træer:

  • Har jeg høje træer som kan vælte ind i mine bygninger eller mine naboers bygninger? Dette kan have indflydelse på forsikringsforhold.

 

  • Har jeg træer som er til gene for mig og for mine naboer, skygge osv.?

 

  • Har jeg den gode dialog med mine genboer og naboer, kan vi hjælpe hinanden?


Foto af høje træer er taget vilkårligt i området og skal ses som eksempler

Hegn:

Overholder jeg mine forpligtelser jf. gældende lovgivning og reglerne i vedtægten?

Det er klart det letteste af få klippet og beskåret ind over vinteren hvor der ikke er løv på hegn, buske og træer.  Vi vil appellere til at hver grundejer jf. pkt. 8.2 får beskåret parcellens hegnsbeplantninger mod stam- og parcelveje til 1. februar 2023.

 

Vi i bestyrelsen ønsker alle en god arbejdslyst og glæder os til den nye sæson.

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen Stoense Havn.